Аж ахуйн нэгж илгээгээгүй бол хэрхэн гомдол гаргах вэ?